[Linuxarm] Re: [PATCH plinth/topic-sas-5.16 1/2] {topost} scsi: libsas/hisi_sas/mvsas: avoid sas_task is released incorrectly