[Linuxarm] [PATCH plinth/topic-sas-5.16 0/2] Some fixes for libsas/hisi_sas/mvsas