Dear TC:

申请如下议题参与本次 tc 例会讨论/决策:

1、  关于在社区启动 Morphy AI/大数据平台原创项目的讨论。

       相关材料会在会上提供

BR